VEDTÆGTER FOR HADERUP FORENEDE SPORTSKLUBBER
 
 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Haderup Forenede Sportsklubber (Haderup FS).
Foreningen er stiftet den 15. marts 1994.
Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune.
 
 1. Formål:
Foreningens formål er at lede og udvikle idrætslivet i Haderup, med idræt og kulturelle aktiviteter.
 
 1. Hovedorganisationer:
Foreningen er tilsluttet Jysk Håndbold Forbund, under Dansk Håndbold Forbund, Holstebroegnens Hovedkreds under DGI Vestjylland, samt Dansk Badminton Forbund.
I øvrigt kan foreningen være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.
 
 1. Medlemskab:
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der vil dyrke idræt og kultur inden for den eller de idrætsgrene og kulturelle aktiviteter, som foreningen har på sit program, og som vil indordne sig under foreningens love og bestemmelser.
Som passive medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i foreningens arbejde.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelses-/udvalgsmedlemmer eller ledere/trænere.
Udmeldelse sker ved foreningens kasserer.
 
 1. Kontingent:
Kontingent skal for aktive medlemmer fastsættes af afdelingens udvalg, men skal godkendes af bestyrelsen. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Angående kontingentfrihed overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelser i hvert enkelt tilfælde.
 
 1. Udelukkelse:
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål.
Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning såfremt vedkommende er i kontingentrestance udover én måned.
Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget og behandlet på første ordinære generalforsamling, hvor vedkommende har taleret.
 
 1. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal, og indvarsles mindst 14 dage før i en lokal avis.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsorden skal indeholde følgende:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
 3. Kasseren forelægger det revideres årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsen, udvalg og suppleanter.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
 
Alle valg skal være skriftlige og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, tages ved simpel stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.
 
 1. Stemmeret og valgbarhed:
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år.
Der kan kun afgives stemme til den/de afdelinger, hvortil der er betalt kontingent.
Alle, der er fyldt 16 år, har stemmeret ved det direkte valg til hovedbestyrelsen.
Formand og kasserer skal være myndige.
 
 1. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage før i en lokal avis. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig som den ordinære.
 
 1. Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og formanden for hver afdelings udvalg.
For de 3 direkte valgte bestyrelsesmedlemmer afgår 2 på lige år og 1 på ulige år. Dette gælder også for udvalgene. Første gang ved lodtræning. Udvalgene analogt med bestyrelsen.
For en 1-årig periode vælges 1 suppleant for den direkte valgte bestyrelse og 1 for hvert udvalg. For en 2-årig periode vælges 2 revisorer, hvoraf 1 afgår hvert år. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen og udvalgene konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Hovedkasserer/forretningsfører vælges af bestyrelsen og kan være en person uden for bestyrelsen. Udvalgene vælger selv deres kasserer.
Hovedkasserer/forretningsfører skal føre foreningens årsregnskab.
Udvalgskasserer skal føre afdelingens regnskab. Sekretæren fører foreningens/udvalgene forhandlingsprotokol.
Ved valg til bestyrelsen/udvalget gælder, at de medlemmer, der opnår flest stemmer, er valgt, medens de, der får flest stemmer efter valget er suppleanter.
Såfremt et medlem af bestyrelsen/udvalget eller en revisor udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanter, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.
Det skal tilstræbes, at der i bestyrelsen/udvalget altid sidder både kvinder og mænd.
Har et medlem været i bestyrelsen/udvalget i to perioder i træk, kan vedkommende nægte genvalg i to perioder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger.
Der anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har været til stede.
Et hvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført protokollen.
 
 1. Regnskab:
Den til enhver tid siddende hovedkasserer/forretningsfører bemyndiges til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitutter og lignende.
Kasserer/forretningsfører i udvalgene er bemyndiget til at disponere over udvalgsafdelingens indestående i pengeinstituttet. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
På den ordinære generalforsamling skal de revidere regnskab foreligge skriftligt til alle deltagere i generalforsamlingen.
 
 1. Lovændringer:
Ændringer af nærværende vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.
 
 1. Opløsning:
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. I tilfælde af opløsning overføres eventuelle aktiver til ungdomsarbejde eller kulturelle formål i Haderup.
 
Således vedtaget på generalforsamling i Haderup den 15. marts 1994.
Ændret ved generalforsamling den 28. marts 1995, 26. marts 1996 og 30. marts 2009.
Haderup Forenede Sportsklubber |Drosselvej 14 | 7540 Haderup | st1@mortensen@gmail.com